Servicios

Gestió Eficient

Govern de Dades

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 13:48
Govern de Dades

Les dades són un actiu de gran valor que l’Ajuntament i la resta d’actors socials i econòmics del territori han de ser capaços de convertir en informació crítica per a guanyar percepció i prendre millors decisions. L’Ajuntament ha d’aconseguir una bona governabilitat i gestió de les dades corporatives. Això requereix un enfocament holístic per a administrar, millorar i aprofitar el coneixement existent, trencant les tradicionals sitges d’informació disperses en els departaments municipals. Caldrà doncs realitzar un inventari de totes les fonts de dades establint les normes organitzatives i tècniques per a la seua obtenció, tractament i preservació de la privadesa, especialment aquelles relacionades amb el compliment de normatives.

En cas que els serveis municipals siguen gestionats per altres entitats o empreses concessionàries, s’han d’incloure clàusules en els plecs que obliguen a proporcionar a l’Ajuntament totes les dades rellevants sobre el funcionament d’aquests serveis.

Un bon govern de dades suposarà realitzar totes les funcions definides de la manera més eficient possible i assegurar que els actius informatius compleixen amb els objectius definits. La qualitat i integritat de les dades és imprescindible per a implantar solucions d’analítica, d’aprenentatge automàtic (Machine Learning), de transparència i de dades obertes.

Objectius
Implantar una metodologia de governança de dades.
Aconseguir que les dades municipals complisquen els objectius de qualitat i integritat definits.
Departaments Vinculats
TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% de fonts de dades tractades segons la guia de gestió de dades

Sistema d’Anàlisi de Dades

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 14:14
Sistema d’Anàlisi de Dades

La implantació d’un model de govern de dades té com a objectiu aconseguir que les dades gestionades per l’Ajuntament siguen de qualitat. Una vegada assentades les bones pràctiques respecte a la gestió de dades, l’Ajuntament ha de traure partit a les dades convertint-les en informació útil per a la presa de decisions. És necessari, per tant, implantar eines d’intel·ligència empresarial (Business Intelligence) i magatzem de dades (Data Warehouse), que faciliten l’anàlisi predictiu i la visualització de dades.

Caldrà determinar les necessitats d’informació dels departaments municipals, definir els objectius estratègics a través de KPI i dissenyar quadres de comandament per a analitzar i visualitzar les dades dels diferents serveis i sistemes.

Objectius
Implantar un sistema de gestió dels serveis i dels sistemes basats en l’analítica de dades.
Departaments Vinculats
TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
Nombre de fonts de dades disponibles, % d’indicadors incorporats

Portal Tributari

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 14:17
Portal Tributari

El projecte consisteix en la implantació de serveis tributaris en la seu electrònica municipal. Actualment ja està disponible el pagament en línia d’autoliquidacions i multes. Es preveu la incorporació dels següents serveis:

  • Presentació d’autoliquidacions i consulta de les ja presentades.

  • Pagament de rebuts i consulta de l’històric.

  • Emissió de duplicats i domiciliació de rebuts.

  • Consulta de les dades tributàries que l’Ajuntament té de cada contribuent. En concret, dels objectes tributaris i dels preus públics pels quals l’Ajuntament liquida els deutes als contribuents.

Objectius
Implantar tots els tràmits de caràcter tributari en la seu electrònica.
Departaments Vinculats
Rendes, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% de pagaments electrònics, % d’autoliquidacions electròniques

Sistema de Gestió d’Arxiu

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 14:18
Sistema de Gestió d’Arxiu

Implantació d’un sistema de gestió d’arxivament únic d’expedients i documents, tant en suport paper com electrònic.

El sistema s’haurà d’adaptar a la descripció arxivística pròpia de l’Ajuntament (normalització, tesaurus, quadres de classificació, organigrama, etc.). Permetrà, a més, l’arxivament definitiu d’expedients i documentació electrònica segons el que disposa el RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

El sistema s’haurà d’integrar amb l’aplicació de gestió d’expedients electrònics i la resta d’aplicacions municipals que generen documentació.

Una vegada implantat el sistema, es procedirà a la digitalització del fons arxivístic en paper.

Objectius
Aconseguir una gestió d’arxiu eficaç mitjançant el tractament integrat de tota la documentació municipal i la configuració i gestió de totes les tasques del procés documental i arxivístic.
Digitalitzar el fons arxivístic en paper per a millorar l’accés a la documentació, estalviar espai i evitar la pèrdua d’informació a causa de la deterioració dels originals.
Departaments Vinculats
Arxiu, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% de documentació arxivada, % del fons arxivístic digitalitzat

Sistema de Contractació i Licitació Electrònica

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 14:19
Sistema de Contractació i Licitació Electrònica

En l’actualitat l’Ajuntament ja està complint amb l’obligació de contractar electrònicament, com estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Aquesta plataforma permet la publicació de licitacions, la preparació i presentació d'ofertes telemàticament pel licitador, la custòdia electrònica d’aquestes pel sistema i l'obertura i avaluació electrònica de la documentació per part de l’Administració.

L’Ajuntament ha d’avaluar en els mesos vinents el funcionament d’aquesta solució de licitació electrònica i valorar la conveniència o no de seguir utilitzant-la o contractar una altra solució existent en el mercat. En qualsevol cas, cal integrar el sistema de licitació electrònica amb el sistema de gestió d’expedients per a simplificar el procés de publicació de licitacions i resultats en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per altra banda, s’ha de realitzar una tasca de difusió i formació a les empreses, especialment les locals, per a facilitar la seua incorporació al món digital en l’àmbit de la contractació pública.

Objectius
Millorar l’eficiència, l’estalvi i la transparència en el procés de licitació pública.
Difondre la contractació pública electrònica entre el teixit empresarial local perquè participen en licitacions públiques convocades per qualsevol administració pública.
Departaments Vinculats
Contractació, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% de licitació electrònica

Sistema de Gestió Patrimonial

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 11:23
Sistema de Gestió Patrimonial

L’Ajuntament té la necessitat d’implantar un sistema de gestió integral del patrimoni. Per a dur a terme el projecte cal abordar les següents tasques:

  • Realitzar un diagnòstic de la situació actual del patrimoni.

  • Dissenyar un model de gestió del patrimoni.

  • Elaborar un manual de normes i procediments.

  • Implantar una aplicació informàtica que permeta la gestió patrimonial.

  • Dissenyar la metodologia i assistència en l'anàlisi i obtenció de dades.

El sistema de gestió patrimonial haurà d’integrar-se amb l’aplicació comptable de forma que l’inventari de béns i drets i el balanç de l’entitat reflectisquen la realitat patrimonial.

Objectius
Gestionar de manera eficient el patrimoni de l’entitat, coneixent en tot moment la situació i disponibilitat dels béns que l’integren.
Assegurar la sincronia entre la informació comptable i patrimonial.
Facilitar la transparència en la gestió patrimonial de l’entitat.
Departaments Vinculats
Secretaria, Intervenció, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% del patrimoni introduït

Sistema de Gestió Documental i Treball Col·laboratiu

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 11:26
Sistema de Gestió Documental i Treball Col·laboratiu

L’Ajuntament genera una gran quantitat d'informació que creix dia a dia. Els usuaris dediquen molt de temps a organitzar els seus arxius i a buscar documents concrets en el seu treball diari. L’augment constant del volum d’informació documental i de correu electrònic fa que el servei d’informàtica municipal haja d’ampliar periòdicament els sistemes d’emmagatzematge d’arxius i de còpies de seguretat.

Per altra banda, els diferents departaments municipals treballen, cada vegada més, d’una forma més transversal. Els projectes s’aborden des d’una perspectiva multidisciplinària i, per tant, els tècnics municipals necessiten eines que faciliten el treball col·laboratiu.

Els sistemes de gestió i creació de documents utilitzats actualment en l’Ajuntament no permeten treballar en equip mitjançant la compartició i l’edició conjunta de documents, la comunicació en temps real a través de missatgeria o videoconferència, la gestió i planificació de projectes, l’accés a la informació des de dispositius mòbils, etc.

Per a solucionar aquestes qüestions i, al mateix temps, resoldre el problema que representa la creixent necessitat d’emmagatzematge d’informació, es fa necessari implantar una solució de gestió documental i treball col·laboratiu en el núvol.

Objectius
Facilitar el treball en equip dels empleats públics.
Millorar l’eficàcia i eficiència dels processos facilitant la localització i accessibilitat dels documents.
Alliberar espai d’emmagatzematge de dades.
Simplificar la gestió dels sistemes d’emmagatzematge i de còpies de seguretat d’arxius.
Departaments Vinculats
TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% dels usuaris migrats

Sistema de Gestió de Recursos Humans i Portal del Personal Empleat

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 11:29
Sistema de Gestió de Recursos Humans i Portal del Personal Empleat

El projecte consisteix a implantar un sistema que cobrisca tot el cicle de gestió dels recursos humans i que centralitze la informació referent a l’estructura, selecció, vida laboral, avaluació i desenvolupament, compensació, control de presència, etc.

L’aplicació ha de disposar d’un portal del personal empleat amb el qual el personal municipal tinga accés a totes les seues dades laborals i puga realitzar les sol·licituds i gestions internes. Les sol·licituds s’hauran de tramitar a través de fluxos de gestió descentralitzada que agilitzen els procediments interns.

La solució escollida haurà de facilitar el treball del departament de personal, automatitzant les tasques rutinàries i oferint un potent sistema de consulta i anàlisi de la situació dels recursos humans de l’Ajuntament.

Objectius
Millorar l’eficiència en la gestió dels recursos humans.
Facilitar la transparència en la gestió dels recursos humans.
Departaments Vinculats
RH, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% dels mòduls implantats

Sistema d’Elaboració d’Acta Digital

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 11:32
Sistema d’Elaboració d’Acta Digital

El projecte preveu la implantació d’un sistema únic i integrat de gestió automatitzada d'actes de plens. El sistema ha d’indexar paraules, ordre del dia i intervinents, per a oferir al funcionariat la possibilitat de signar digitalment vídeos, àudio i qualsevol document electrònic amb plena validesa jurídica. Així mateix, ha de permetre la publicació en el portal web municipal de les actes digitals mitjançant un visor senzill que facilite la localització i visualització de punts concrets de la sessió.

Objectius
Automatitzar el procés d’elaboració d’actes.
Facilitar la transparència del govern municipal.
Departaments Vinculats
Secretaria, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
temps d’elaboració d’actes.

Avaluació Integral del Govern Municipal i el Desenvolupament com a Ciutat Intel·ligent segons la Norma UNE 66182:2015

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 11:34
Avaluació Integral del Govern Municipal i el Desenvolupament com a Ciutat Intel·ligent segons la Norma UNE 66182:2015

La UNE 66182:2015 «Guia per a l'avaluació integral del govern local i el desenvolupament com a ciutat intel·ligent» (AENOR, 2015) ofereix un instrument de diagnòstic de la realitat municipal per a ajudar als ajuntaments en el procés de transformació i avanç cap a una ciutat intel·ligent.

La norma defineix el terme «Intel·ligent» com «l’estratègia de progrés del govern local basada en l'aplicació dels avanços tecnològics, especialment les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), per a tindre serveis més eficients i millorar la qualitat de vida dels habitants i visitants del seu terme municipal, així com contribuir al desenvolupament econòmic, social i ambiental».

Aquesta norma proporciona una metodologia senzilla i pràctica, que no exigeix coneixements tècnics o especialitzats en gestió de qualitat, o en l'àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació. El procés d'avaluació (diagnòstic) es realitza considerant un conjunt de pautes metodològiques. Bàsicament consisteix a contrastar les actuacions municipals amb un sistema integral d'indicadors per a determinar el nivell de desenvolupament de l'estratègia de ciutat intel·ligent.

Objectius
Avaluar de forma periòdica el nivell de desenvolupament del municipi per a detectar i prioritzar actuacions que ajuden a avançar cap a una ciutat intel·ligent.
Departaments Vinculats
TIC
Període d'implementació
Llarg termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% d’indicadors satisfets