Servicios

Eixos Estratègics

EIX 1 | POTENCIAR L'ALTA QUALITAT DE VIDA I UNS SERVEIS AL CIUTADÀ INTEGRATS TERRITORIALMENT

Vinaròs ofereix una alta qualitat de vida als ciutadans i visitants, un ambient
mediterrani i tranquil al mateix temps que es disposa d’accés a serveis, activitats
de lleure i cultura.
El ciutadà gaudeix de tots els serveis independentment del barri on visqui.
Els espais urbans promouen els hàbits saludables i sostenibles de desplaçar-se
a peu i en bicicleta, així com la interacció social al carrer.

 •  Fomentar la co-responsabilitat, conscienciació ciutadana i el civisme en vers el municipi i la comunitat
 •  Urbanisme amable, accessible i verd, que promogui hàbits saludables i creació de comunitat
 •  Serveis ciutadans més interactius, accessibles i propers
 •  Una ciutat vibrant amb cultura, lleure i oci
 •  Potenciar els actius del territori
 •  Capacitació i empoderament de la ciutadania

1.1. SERVEIS SOCIALS

Serveis sosials

Es pretén acostar l’ús de les noves tecnologies a la població en general però de manera específica a la gent gran i a les persones en risc d’exclusió social.

També es vol optimitzar la gestió dels serveis socials municipals per a donar una millor resposta a les necessitats dels usuaris.

OBJECTIUS

 • Promoure la inclusió digital, potenciant l’accés, coneixement i ús de les noves tecnologies per part de la ciutadania
 • Millorar la qualitat dels serveis socials municipals

1.2. CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT

cultura, esports i joventut

Vinaròs vol ser una ciutat vibrant amb una àmplia oferta cultural i de lleure que enriquisca els ciutadans i on es fomenten hàbits de vida saludables. La ciutat ha de garantir que la ciutadania gaudisca d’espais culturals, esportius, d’oci i d’aprenentatge compartits.

OBJECTIUS

 • Millorar la qualitat dels serveis culturals, esportius i per a la joventut

1.3. TALENT, INNOVACIÓ SOCIAL I EDUCACIÓ

1.3. TALENT, INNOVACIÓ SOCIAL I EDUCACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs pretén, amb aquest programa, crear espais per a fomentar la innovació, l’emprenedoria i la col·laboració ciutadana. Es vol promoure, formar i sensibilitzar en l’ús de les tecnologies de la informació, així com potenciar projectes innovadors que tinguen retorn social i fomentar una major sinergia entre l’àmbit educatiu i els sectors econòmics del municipi.

OBJECTIUS

 • Capacitar i empoderar la ciutadania
 • Atraure i retenir talent
 • Sinergia entre àmbit educatiu i sectors econòmics del municipi

EIX 2 | UNA ECONOMIA MÉS DIVERSA I INNOVADORA, QUE ATRAGA EL TALENT I GENERE RIQUESA TOT L’ANY AMB EL TURISME SOSTENIBLE COM A SECTOR TRACTOR

Fomentar una economia més diversa potenciant l’emprenedoria i el creixement de nous sectors així com fomentant la innovació en tots els àmbits: comerç, agricultura, turisme, indústria... D’aquesta manera generar nous llocs de treball de qualitat i atractius per al talent jove.

El turisme, sector tractor del municipi, innova per ampliar el seu abast temporal i territorial, promovent l’atracció de visitants tot l’any a través de la gastronomia, cultura, esdeveniments, comerç, i generant interacció major i més personalitzada amb els visitants.

 • Turisme de qualitat tot l’any
 • Esdevenir una destinació turística intel·ligent: nous canals d’interacció amb els visitants
 • Potenciar innovació en els sectors existents: turisme, comerç i agricultura
 • Fomentar l’emprenedoria i la innovació
 • Fomentar la formació professional vinculada a l’activitat del municipi
 • Atracció del talent jove
 • Fomentar col·laboració i la integració de l’oferta comercial, turística, gastronòmica, cultural i lúdica

2.1. ECONOMIA INNOVADORA

 ECONOMIA INNOVADORA

Es pretén crear a Vinaròs un ecosistema d’innovació per a fomentar l’emprenedoria, l’atracció d’empreses i la transformació de les empreses locals. Centrant-se en els actius propis del municipi, cal potenciar les activitats que ja suposen un pes econòmic rellevant i, alhora, desenvolupar d’altres d’alt potencial.

OBJECTIUS

 • Impulsar l’emprenedoria i la innovació empresarial
 • Aprofitar les oportunitats que ofereixen les xarxes d’innovació per a fomentar el desenvolupament local

2.2. DINAMITZACIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA

DINAMITZACIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA

S’impulsarà la indústria i el comerç local per accelerar-ne la dinamització i modernització, tot millorant la competitivitat de les empreses locals.

D’altra banda, es treballarà per a fer de Vinaròs una destinació turística intel·ligent diversificant i distribuint l’impacte del turisme a través de la transformació de la relació amb els visitants, el desenvolupament de nous canals de comunicació i la creació d’un ecosistema d’innovació lligat al sector.

OBJECTIUS

 • Impulsar la modernització del comerç, turisme i indústria locals
 • Fer el seguiment de l’evolució socioeconòmica del municipi per a millorar la presa de decisions i mesurar l’impacte de les accions implementades

EIX 3 | FOMENTAR HÀBITS SOSTENIBLES, IMPULSAR UNA TRANSICIÓ ENERGÈTICA AMB L’OBJECTIU DE REDUIR EMISSIONS I PROTEGIR L’ECOSISTEMA

Es promou la conscienciació de la ciutadania envers la cura de l’entorn i el medi ambient, l’Ajuntament actua com a referent, amb polítiques i projectes que promouen l’estalvi energètic i l’optimització en l’ús dels recursos per esdevenir un municipi sostenible.

 •  Resiliència: ciutat verda, calor estiu / permeabilitat, inundacions... 
 • Tenir cura i posar en valor l’entorn natural: barrancs, platges netes...
 • Reducció d’emissions i eficiència en l’ús dels recursos 
 • Fomentar hàbits sostenibles entre la població

3.1. MOBILITAT SOSTENIBLE

MOBILITAT SOSTENIBLE

Vinaròs s’encamina cap a una millora de l’eficiència i la fluïdesa de la xarxa de mobilitat per oferir als ciutadans mètodes de transport que a més d’eficaços i còmodes promoguen criteris sostenibles i de baixes emissions. Així, es vol reduir l’empremta ambiental alhora que s’ofereixen opcions de desplaçament assequibles i convenients per als ciutadans.

OBJECTIUS

 • Promoure la reducció d’emissions contaminants derivades del transport
 • Millorar i fomentar l’ús del transport públic

3.2. SEGURETAT I EMERGÈNCIES

SEGURETAT I EMERGÈNCIES

L’Ajuntament vol crear un entorn segur per a la ciutadania mitjançant iniciatives innovadores que fomenten la coordinació dels efectius policials i que aporten una visió global de l’estat de la ciutat en temps real. Al mateix temps, ha de permetre anticipar-se i donar una resposta ràpida a les situacions d’emergència.

OBJECTIUS

 • Garantir una major seguretat a la ciutadania així com de les infraestructures i dels sistemes urbans i dels sistemes urbans
 • Millorar la resiliència: resposta a situacions d’emergència
 • Potenciar el civisme ciutadà

3.3. TRANSFORMACIÓ URBANA

TRANSFORMACIÓ URBANA

L’espai públic ha de ser funcional, atractiu i accessible per a tots, amb l’objectiu de facilitar les activitats i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

L’Ajuntament de Vinaròs vol disposar d’instruments que faciliten la planificació i gestió urbanística.

OBJECTIUS

 • Millorar la planificació i gestió urbanística

3.4. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Vinaròs encamina els seus esforços cap a una reducció del consum d’energia i avança cap a la transició a fonts d’energia sostenibles, amb beneficis ambientals, econòmics i de salut pública.

L’Ajuntament vol prendre un paper de lideratge i exemple alhora que incentiva bones pràctiques ambientals entre els ciutadans

OBJECTIUS

 • Reduir les emissions i millorar l’eficiència en l’ús dels recursos
 • Fer la transició cap a les energies renovables
 • Disminuir els costos vinculats a l’energia

3.5. PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL

PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL

L’Ajuntament vol establir criteris i pràctiques innovadores per a millorar els serveis urbans i, per tant, la qualitat de vida de la ciutadania.

També es pretén avaluar la sostenibilitat mediambiental de les activitats que es realitzen en el territori, analitzant escenaris de futur sobre la base de les tendències observades i la implementació de mesures correctores.

OBJECTIUS

 • Millorar l’eficiència i eficàcia dels serveis urbans
 • Vetlar per la sostenibilitat ambiental de la ciutat

EIX 4 | CAMINAR CAP A UN GOVERN OBERT I DIGITAL, FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA TRANSFORMACIÓ INTERNA DE L’ADMINISTRACIÓ

Un govern obert i digital que inclou la ciutadania en els processos de presa de decisions a través de la participació ciutadana i nous canals d’interacció. Transformació interna de l’Ajuntament per a fomentar la col·laboració, transversalitat, innovació i l’eficàcia de l’administració local.

 • Transformació digital de l’administració: e-administració
 • Nous canals d’interacció: mòbil com a punt de contacte amb la ciutadania
 • Incloure la ciutadania en els processos de presa de decisions
 • Transformació interna: col·laboració, transversalitat, innovació i eficàcia de l’administració local
 • Col·laboració amb municipis de l’entorn: sinèrgies, serveis mancomunats...

4.1. GESTIÓ EFICIENT

GESTIÓ EFICIENT

L’Ajuntament desenvolupa polítiques innovadores per impulsar la transformació intel·ligent de la ciutat cap a un model de gestió i presa de decisions basat en l’anàlisi de les dades.

Alhora, fomenta la innovació interna i un funcionament més eficient i eficaç de l’administració, la col·laboració transversal entre àrees i la digitalització dels processos.

OBJECTIUS

 • Transformació interna: col·laboració, transversalitat, innovació i eficàcia
 • Transformació digital de l’administració
 • Decisions basades en dades

4.2. GOVERN OBERT

GOVERN OBERT

Vinaròs ha de ser una ciutat democràtica, oberta i transparent que potencie la participació de la ciutadania en la construcció i definició de les polítiques de la ciutat. Una comunicació bidireccional i constant entre l’Administració i la ciutadania és clau per al desenvolupament de polítiques públiques que donen resposta a les necessitats reals de la societat.

OBJECTIUS

 • Incloure la ciutadania en els processos de presa de decisions
 • Serveis ciutadans més interactius, accessibles i propers
 • Millorar la transparència i l’obertura de dades

4.3. INFRAESTRUCTURA TIC

INFRAESTRUCTURA TIC

Les xarxes de telecomunicacions i les plataformes tecnològiques formen la infraestructura bàsica de la ciutat intel·ligent i són necessàries per a la provisió dels serveis smart. Al mateix temps, considerant el paper fonamental que juguen les TIC en la societat, es cabdal garantir la seguretat contra ciberamenaces per tal de reduir riscos d’impacte sobre l’activitat municipal.

OBJECTIUS

 • Implantar les infraestructures tecnològiques necessàries per al desenvolupament de la ciutat intel·ligent
 • Garantir la seguretat dels sistemes municipals per a reduir riscos d’impacte sobre l’activitat municipal