Servicios

Sistema de Gestió Patrimonial

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 11:23
Sistema de Gestió Patrimonial

L’Ajuntament té la necessitat d’implantar un sistema de gestió integral del patrimoni. Per a dur a terme el projecte cal abordar les següents tasques:

  • Realitzar un diagnòstic de la situació actual del patrimoni.

  • Dissenyar un model de gestió del patrimoni.

  • Elaborar un manual de normes i procediments.

  • Implantar una aplicació informàtica que permeta la gestió patrimonial.

  • Dissenyar la metodologia i assistència en l'anàlisi i obtenció de dades.

El sistema de gestió patrimonial haurà d’integrar-se amb l’aplicació comptable de forma que l’inventari de béns i drets i el balanç de l’entitat reflectisquen la realitat patrimonial.

Objectius
Gestionar de manera eficient el patrimoni de l’entitat, coneixent en tot moment la situació i disponibilitat dels béns que l’integren.
Assegurar la sincronia entre la informació comptable i patrimonial.
Facilitar la transparència en la gestió patrimonial de l’entitat.
Departaments Vinculats
Secretaria, Intervenció, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% del patrimoni introduït