Servicios

Protecció Mediambental

Monitoratge Atmosfèric i de Condicions Climàtiques

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 12:57
Monitoratge Atmosfèric i de Condicions Climàtiques

L’Ajuntament de Vinaròs preveu la creació d’una xarxa d’estacions ambientals distribuïdes pel terme municipal per a mesurar a temps real la contaminació atmosfèrica i obtindre dades ambientals.

Actualment es disposa ja d’una estació ambiental que monitora paràmetres de confort climàtic (temperatura ambient, humitat relativa, pressió atmosfèrica) i els següents contaminants: monòxid de carboni (CO), diòxid de nitrogen (NO2) i ozó (O3).

Es pretén afegir més sensors d’aquest tipus per tal de crear mapes de qualitat de l’aire i de confort ambiental en la ciutat.

A més, amb l’objectiu d’informar i recomanar mesures protectores a ciutadans i turistes, està previst implantar sensors de radiació solar (PAR), ultravioleta i lluminositat.

Finalment, també es preveu la instal·lació d’una estació meteorològica per tal de disposar d’un registre de les condicions climàtiques.

Objectius
Ampliar la xarxa actual de monitoratge de qualitat de l’aire i de condicions climàtiques
Detectar zones susceptibles de registrar alta contaminació.
Informar sobre les condicions d’exposició solar i recomanar mesures de protecció.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, Invat·tur
Indicadors
% de superfície del municipi amb sensors de qualitat de l’aire

Monitoratge Acústic: Xarxa de Sonòmetres Urbans

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 13:00
Monitoratge Acústic: Xarxa de Sonòmetres Urbans

El Pla Acústic Municipal que va elaborar l’Ajuntament de Vinaròs l’any 2007 va concloure que la situació acústica del municipi no era del tot favorable, i que les principals fonts de soroll són les infraestructures de transport i les activitats d’oci. Es pretén abordar la problemàtica que sofreixen els veïns desenvolupant una estratègia de diagnòstic basada per una banda, en dades objectives proporcionades per sistemes de monitoratge del soroll, i d’altra banda, en la informació subjectiva proporcionada pels mateixos ciutadans.

Es tracta, per tant, de desplegar les eines necessàries per a caracteritzar adequadament les fonts de soroll, involucrant i sensibilitzant la ciutadania en tots els nivells, per a la qual cosa és especialment necessari aconseguir la participació d’aquells agents més exposats al problema del soroll, com poden ser els residents en zones d’oci.

El tipus de soroll que cal analitzar serà prioritàriament el generat per l'oci, activitats i vies de transport. Així mateix, es permetrà l'accés i la gestió de tot el conjunt de la informació així com la interacció dels ciutadans i col·lectius (associacions veïnals, d'hostaleria, comerciants, etc.). Per a diagnosticar de manera objectiva els nivells sonors existents, s'han planificat diverses campanyes de mesurament. Primerament es mesuraran aquelles ubicacions que el pla acústic elaborat l’any 2008 va concloure que tenien nivells intolerables (>60 dB). Després es mesurarà en ubicacions amb focus de soroll provinents de les principals vies de transport del municipi, així com en ubicacions amb focus de soroll provinents d’activitats (tant activitats assentades com activitats puntuals). Aquestes mesures estaran accessibles als ciutadans en temps real a través d’Internet.

Objectius
Crear una xarxa de sensors de soroll per a observar l'impacte sonor que produeix la concentració de negocis i persones, i «cartografiar» el soroll, de manera que siga possible conéixer el seu comportament en diferents horaris i permetre la presa de decisi
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% de superfície del municipi amb sensors acústics

Monitoratge del Sistema Urbà de Drenatge Sostenible

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 13:02
Monitoratge del Sistema Urbà de Drenatge Sostenible

El creixement desmesurat de les ciutats ha fet que la superfície impermeable siga cada vegada major i que l'aigua de pluja no s'absorbisca, circule en escolament, arribe als col·lectors plena d'impureses i s'aboque d'aquesta forma a rius, albuferes o diferents punts de destinació, en els quals genera un impacte negatiu.

Davant d'aquest sistema tradicional de gestió de les pluvials, els SUDS (sistemes urbans de drenatge sostenible: rases filtrants, paviments permeables, cunetes vegetades, elements d'emmagatzematge en parcs, etc.) ofereixen solucions per a poder emmagatzemar l'aigua de pluja i distribuir-la de forma gradual i sostenible, reduir el seu volum, reomplir els aqüífers i, a més, filtrar-la i alliberar-la d'impureses, de manera que l'excedent no genere contaminació quan arribe a la seua destinació. L'objectiu, per tant, és tendir cap a la denominada «ciutat esponja».

Es preveu implantar un sistema de control de les diferents variables del sistema de drenatge i clavegueram, com els nivells d’aigua de la xarxa, la qualitat d’aigua i l’estat de les estacions de bombament, les comportes i els dipòsits. El seguiment a temps real permetrà analitzar el comportament del sistema i implementar diferents estratègies per a la millora de les infraestructures.

Objectius
Supervisar el funcionament del sistema de drenatge per a avaluar l’impacte del SUDS.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% del sistema urbà de drenatge sostenible sensoritzat

Reg Intel·ligent

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 13:29
Reg Intel·ligent

Aquest projecte pretén millorar la prestació del servei de jardineria i zones verdes mitjançant la introducció de noves clàusules en els plecs de licitació orientades a introduir el pagament per qualitat del servei, basat en indicadors que mesuren l'acompliment dels objectius per part de les empreses.

Es desenvoluparà i implantarà un programari de gestió específic perquè el servei de jardineria puga realitzar el control efectiu dels indicadors i conéixer el nivell de qualitat del servei. El sistema permetrà implementar una estratègia de reg intel·ligent (atur massiu del reg, gestió de la infraestructura hidràulica, assignació de vàlvules a múltiples programes, omissió de reg per dies o franges horàries, modificació del factor de reg, etc.) basant-se en diferents factors (clima, espècies vegetals, etc.) per tal d’optimitzar el consum d’aigua.

Objectius
Facilitar als tècnics el seguiment del contracte de reg de parcs i jardins.
Millorar la gestió i l’eficiència del servei de reg de parcs i jardins.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% dels parcs i jardins tele gestionats

Optimització de la Gestió de Residus i de Neteja Viària

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 13:32
Optimització de la Gestió de Residus i de Neteja Viària

La Directiva 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell incrementa els objectius de reutilització i el reciclatge dels residus municipals per part dels estats membres: 55% abans de 2025, 60% abans de 2030 i 65 % abans de 2035. També obliga a la recollida separada de tèxtils i residus perillosos de les llars abans de 2025 i a la recollida per separat dels residus orgànics o el seu reciclatge en origen (per exemple, en compostatge domèstic) abans del 31 de desembre de 2023. Això, lògicament, s’afegeix a la recollida selectiva que ja existeix per al paper i cartó, el vidre, els metalls i el plàstic.

L’any 2023 finalitza l’actual contracte de gestió de RSU (residus sòlids urbans). L’Ajuntament té previst introduir modificacions en el nou plec de contractació per tal d’assegurar el compliment dels objectius esmentats i, a més, fer-ho de la manera més eficient possible.

Es preveu la implantació d’una plataforma intel·ligent que, a través de tecnologies d’Internet de les coses (IoT), haurà de monitorar tot el cicle de la gestió de residus des del moment en què el ciutadà diposita la brossa en els contenidors, passant pel transport i fins a l’arribada a la planta de tractament.

La plataforma tindrà un doble objectiu: per una banda, ajudar a supervisar la part operativa per a millorar i optimitzar els serveis, i per l’altra, proporcionar informació sobre els comportaments ciutadans. Això últim és de gran importància, ja que la col·laboració ciutadana és una de les claus per a qualsevol sistema de recollida eficient de residus. Conéixer, per exemple, en quines àrees es recicla millor o pitjor i quines en són les causes, és vital per a dirigir millor les campanyes de conscienciació o prendre mesures correctores (canviar la ubicació dels contenidors, etc.)

Els anys 2019 i 2021 finalitzen també els contractes actuals de control de plagues i de neteja viària, respectivament. Es preveu el desenvolupament d’una aplicació integrada amb el Sistema d’Informació Geogràfica Municipal i un quadre de comandament específic per a fer el seguiment dels indicadors de qualitat de tots dos serveis.

Objectius
Complir els objectius de recollida selectiva i reciclatge fixats per la directiva europea.
Millorar l’eficiència i eficàcia dels serveis de gestió de residus, neteja viària i control de plagues.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Llarg termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, FEDER
Indicadors
% de reutilització i el reciclatge dels residus municipals

Observatori Mediambiental

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 12:27
Observatori Mediambiental

L’Ajuntament de Vinaròs està finalitzant la redacció del Pla Especial de Protecció del Centre Històric i del Pla de Regeneració i Mobilitat Urbana Sostenible. Aquests plans preveuen operacions complexes de caràcter integrat i estratègic a realitzar a curt, mitjà i llarg termini relacionades amb la protecció contra riscos naturals i induïts, transformació del territori, adequació i activació de recursos territorials existents, millora de les condicions de qualitat de l'aire, etc.

El projecte consisteix en la creació d’una plataforma d'avaluació d’aquests dos plans que permeta el seguiment dels objectius marcats a través d'indicadors relacionats sobretot amb la sostenibilitat mediambiental.

La plataforma necessàriament haurà de creuar dades de diferent índole (social, mediambiental, urbanística, etc.) i haurà d’anar incorporant les actuacions executades previstes en els plans.

Es pretén que l'eina no solament servisca per a mesurar els resultats de la implementació dels plans sinó que permeta visualitzar escenaris de futur sobre la base de les tendències observades i prendre decisions a la vista dels recursos disponibles.

Objectius
Fer el seguiment de l’estat d’execució i avaluar l’impacte de les operacions previstes en el Pla Especial de Protecció del Centre Històric i en el Pla de Regeneració i Mobilitat Urbana Sostenible.
Fer anàlisi predictiu a partir de tendències observades per a millorar la presa de decisions.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% d’indicadors disponibles