Servicios

Transformació Urbana

Integració del Sistema de Gestió d’Expedients Urbanístics amb el Sistema d’Informació Geogràfica

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 12:13
Integració del Sistema de Gestió d’Expedients Urbanístics amb el Sistema d’Informació Geogràfica

Amb el propòsit de facilitar la gestió urbanística al personal de Serveis Tècnics es pretén integrar el Gestor d’Expedients Urbanístics i d’Activitats amb el Sistema d’Informació Geogràfica. Aquesta integració permetrà obtindre una visió geoespacial de tota la gestió urbanística de la ciutat. També permetrà gestionar i controlar les activitats a temps real i a peu de carrer per mitjà de dispositius mòbils. Algunes de les funcionalitats previstes són:

 • Consulta, cerca i filtratge d’expedients administratius urbanístics i d’activitats en el mapa.

 • Superposició de la informació amb diferents cartografies (carrers, satèl·lit, cadastre, etc.).

 • Eines de treball sobre el mapa: mesurar, dibuixar, etc.

 • Consulta d’informació superposada amb altres capes del Sistema d’Informació Geogràfica (planificació urbanística, infraestructures, equipaments, informació mediambiental i de mobilitat, etc.).

Objectius
Millorar la gestió urbanística
Facilitar la gestió i control d’activitats.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% dels procediments integrats

Gestió del Planejament Urbanístic Integrat amb el Sistema d’Informació Geogràfica

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 12:19
Gestió del Planejament Urbanístic Integrat amb el Sistema d’Informació Geogràfica

Es pretén desenvolupar i implantar una aplicació per a la gestió de la informació urbanística, incorporant un mapa interactiu del Pla General d’Ordenació Urbana actualitzat i la resta d’instruments de gestió urbanística (plans parcials, plans especials, plans de reforma interior, programes, estudis de detall, etc.).

S’incorporarà en el Sistema d’Informació Geogràfica Municipal tota la informació urbanística degudament georeferenciada (expedients, projectes, obres, patrimoni, etc.) i es desenvoluparan eines de consulta que mostren tota la informació disponible de cada una de les parcel·les urbanes (classificació, tipologia, superfície aproximada, edificabilitat, etc.).

El visor es completarà amb la publicació del catàleg de béns i espais protegits, el catàleg d’arbres monumentals i qualsevol altra informació que es considere rellevant.

Els tècnics municipals podran generar informes de forma ràpida i àgil, a més d’obtindre informació d’altres àrees o serveis de l’Ajuntament directament a través del Sistema d’Informació Geogràfica.

Objectius
Millorar la gestió urbanística i l’accés a informació geoespacial fiable i actualitzada de les diferents àrees municipals.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% del planejament incorporat

Topografia i Gestió d’Infraestructures Integrada amb el Sistema d’Informació Geogràfica

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 12:25
Topografia i Gestió d’Infraestructures Integrada amb el Sistema d’Informació Geogràfica

Es pretén incorporar al Sistema d’Informació Geogràfica municipal tota la informació disponible de les xarxes de serveis i infraestructures del municipi (aigua potable, sanejament i pluvials, enllumenat públic, contenidors de residus, jardineria, mobiliari urbà i senyalització viaria, etc.) i desenvolupar una aplicació de gestió que facilite les següents tasques:

 • Actualització de la informació.

 • Realització d’anàlisis i estudis.

 • Realització de consultes sobre els serveis.

 • Integració amb el sistema de gestió d’incidències existent.

 • Integració amb un sistema de manteniment d’actius i operacions (GMAO).

 • Integració amb sistemes IoT per a visualitzar la posició geoespacial dels dispositius i la informació estadística o agregada transmesa.

Objectius
Millorar la gestió de les infraestructures municipals.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% d’infraestructures incorporades

Geoportal PGOU

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 12:29
Geoportal PGOU

El projecte consisteix a publicar en Internet un visor de la gestió urbanística de manera que tots els ciutadans puguen consultar la informació urbanística d’una manera fàcil i intuïtiva.

Es podrà superposar qualsevol informació urbanística amb la cartografia del cadastre i amb les ortofotos més actualitzades. Això permetrà a qualsevol ciutadà consultar informació urbanística variada sense la necessitat d’acudir als serveis tècnics municipals.

Objectius
Facilitar la consulta a la informació urbanística actualitzada del municipi als professionals del sector i a la ciutadania en general.
Millorar la transparència en l’activitat urbanística per a afavorir una major participació ciutadana en la presa de decisions.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% d’informació disponible

Implantació de la Metodologia BIM

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 12:38
Bim

BIM (Building Information Modeling o Modelatge d’Informació per a l’Edificació) és una nova metodologia de treball basada en la digitalització i la col·laboració entre agents al llarg de tot el cicle de vida d'una edificació o infraestructura. La implantació d'aquesta metodologia suposa un canvi radical en la forma tradicional de treball en el sector de la construcció, en passar a basar-se en el treball col·laboratiu, i comporta importants estalvis de costos i així com un notable augment de la competitivitat, derivats de la reducció de riscos i incerteses i de l'increment en la qualitat durant tot el cicle de vida de la construcció.

La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell va imposar una sèrie de mesures per a impulsar la modernització de la contractació pública. Entre elles, s’establia un full de ruta per a la incorporació de la metodologia BIM en la licitació pública de construcció d’edificacions i infraestructures. Aquest full culmina amb l’obligatorietat d’emprar la metodologia BIM en dues dates, diferenciant per sectors: el 17 de desembre de 2018 per als projectes d'edificació i el 26 de juliol de 2019 per als projectes d'infraestructures.

Els Serveis Tècnics municipals es troben actualment en procés d’adaptació a la nova metodologia de treball. S’han definit les següents fases:

 • Entendre la metodologia BIM, saber aplicar-la i poder transmetre-la, interioritzant els seus principis metodològics i ideològics.

 • Gestionar projectes a través del BIM verificant l'acompliment dels requisits d'un projecte, analitzant el contingut dels models que el representen i organitzant processos de treball que permeten la coordinació multidisciplinària.

 • Aconseguir la integració del món 2D i el 3D.

Objectius
Gestionar les obres des d’un punt de vista integral, implicant a tots els actors, reduint costos, temps de disseny i producció i en definitiva, millorant la qualitat dels projectes d’enginyeria, construcció i arquitectur
Promoure la digitalització del sector constructiu a través de l’adopció d’aquesta metodologia.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
Nombre d’usuaris formats